Page 7 - E-Bülten 48. Sayı
P. 7

‰LQNRGDQ ]HQJLQ EHVOHQLQ

    ‰LQNR HNVLNOLáL LON ¸QFH EDáóġóNOóN VLVWHPLQL ]D\óIODWóU YH Y¾FXGX KDVWDOóNODUD NDUġó J¾©V¾]
    KDOH JHWLULU  .óUPó]ó HW  óVSDQDN  V¾W  \RáXUW  NDEDN ©HNLUGHáL  FHYL]  IóQGóN YH EDGHP
    GRáDO ELU DQWLRNVLGDQ RODQ ©LQNR EDNóPóQGDQ ]HQJLQ EHVLQOHUGLU  6DEDK NDKYDOWóVóQGD
    ELU \XPXUWD ¸áOH \HPHáLQGH LNL N¸IWH \L\HQ ©RFXN J¾QO¾N ©LQNR LKWL\DFóQóQ \DUóVóQGDQ
    ©RáXQX NDUġóODPóġ ROXU


     6óN VóN HOOHULQL]L \óND\óQó] LQVDQODUOD \DNóQ WHPDVWD EXOXQPD\óQó]


    (OOHULQ VóN \óNDQPDVó ELU©RN HQIHNVL\RQ KDVWDOóáóQGDQ NRUXQPDGD HQ ¸QHPOL NRUX\XFX
    PHNDQL]PDGóU  (O \óNDPDVóQóQ P¾PN¾Q ROPDGóáó GXUXPODUGD HO GH]HQIHNWDQó
    NXOODQDELOLUVLQL] 6DOJóQ KDVWDOóNODUóQ \D\JóQ RODUDN J¸U¾OG¾á¾ Nóġ D\ODUóQGD GLáHU LQVDQODUD
    VDUóOPDN JLEL \DNóQ WHPDV JHUHNWLUHQ KDUHNHWOHUGH EXOXQPDNWDQ GD ND©óQóQó]


     6DáOóNVó] DWóġWóUPDOóNODUGDQ ND©óQóQ

    $EXU FXEXU YH IDVW IRRG \L\HFHNOHU EDáóġóNOóN VLVWHPLQLQ ]D\óIODPDVóQGD ¸QHPOL URO
    R\QX\RU  %X QHGHQOH KD]óU SDNHWOL JóGDODUóQ YH \¾NVHN NDUERQKLGUDWOó \L\HFHNOHULQ
    ]DUDUODUóQó ©RFXáXQX]D VDEóUOD DQODWóQ YH EX WDU] \L\HFHNOHUL HYLQL]GH EXOXQGXUPD\óQ
    $UD ¸á¾QOHUGH VDáOóNOó DWóġWóUPDOóNODU RODUDN FHYL] IóQGóN YH EDGHP YHULQ +DIWDGD LNL J¾Q
    EDOóN W¾NHWLPLQL DOóġNDQOóN KDOLQH JHWLULQ


      8\NX V¾UHVLQH GLNNDW %LU G¾]HQ ġDUW
    ‰RFXáXQX] \Dġ JUXEXQD J¸UH   VDDW DUDVóQGD X\XPDOóGóU 8\NX G¾]HQLQH ¸QHP YHULOHQ
    ©RFXNODU KDVWDOóNODUD NDUġó GDKD GLUHQ©OL ROXU ‰RFXNODUGD E¾\¾PH\L VDáOD\DQ RUJDQODUóQ
    ©DOóġPDVóQó G¾]HQOH\HQ D\Qó ]DPDQGD Y¾FXGXQ RQDUóP PHNDQL]PDVóQGD J¸UHYOL RODQ YH
    EDáóġóNOóáó J¾©OHQGLUHQ PHODWRQLQ KRUPRQX X\NX KDOLQGH NDUDQOóN RUWDPGD GHULQ X\NXGD
    VDOJóODQóU  '¾]HQVL] X\NX X\X\DQ ©RFXNODU EX KRUPRQXQ HWNLOHULQGHQ ID\GDODQDPD]
    GROD\óVó\OD Y¾FXW GLUHQFL ]D\óIODU YH KDVWDOóNODUD \DNDODQPDVó GDKD NROD\ ROXU

      0HYVLPLQH X\JXQ JL\GLULQ

    6RáXN KDYDODUGD ©RFXNODUóPó]ó NDOóQ JL\GLULUL] IDNDW VDEDK VDDWOHULQGH ©RN VRáXN JLEL
    J¸]¾NHQ KDYD ¸áOH VDDWOHULQH GRáUX \XPXġD\DELOLU YH ©RFXáXQ ¾]HULQGHNL Nó\DIHWOHU
    RQX WHUOHWHELOLU %X VHEHSOH VRáXN KDYDODUGD WHN ELU NDOóQ ND]DN YH\D Nó\DIHW JL\GLUPHN
    \HULQH LQFH Nó\DIHWOHUGHQ ELUND© NDW JL\GLUPHN YH\D LQFH ELU Nó\DIHWLQ ¾]HULQH NDOóQ ELU
    KóUND JL\GLUPHN GDKD GRáUX ELU VH©LP RODFDNWóU  %¸\OHOLNOH Nó\DIHWOHUOH RUWDPóQ VóFDN
    VRáXN GHQJHVLQL VDáOD\DPDPD VRQXFXQGD RUWD\D ©óNDELOHQ EDáóġóNOóN G¾ġ¾NO¾á¾ HQ D]D
    LQGLULOPLġ ROXQXU

      <DġóQD X\JXQ YH G¾]HQOL VSRU \DSPDVóQó VDáOD\óQ
    6SRU KHP ]LKQLQ KHP GH EHGHQLQ LODFóGóU ‰RFXáXQX]XQ \DġóQD \HWHQHNOHULQH YH LVWHNOHULQH
    J¸UH NDUDU YHUHFHáLQL] ELU VSRU GDOó\OD RQXQ E¾\¾PHVLQL GHVWHNOHPHN RQXQ D\Qó ]DPDQGD
    EDáóġóNOóN VLVWHPLQL GH GHVWHNOHPHN GHPHNWLU
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12