Page 6 - E-Bülten 48. Sayı
P. 6

$QWLRNVLGDQ L©HULáL \¾NVHN EHVLQOHUL \L\HFHNOHULQL]H HNOH\LQ
      .XUX HULN NXUX ¾]¾P \DEDQ PHUVLQL óVSDQDN ODKDQD NóUPó]ó NDS\D ELEHU YH NDUQDEDKDU
      JLEL DQWLRNVLGDQ L©HULáL ]HQJLQ \L\HFHNOHUL EHVOHQPH\H HNOHPHN ¸QHPOLGLU $\UóFD ]HQFHͤO
      YH ]HUGH©DO L©HULVLQGH EXOXQDQ PDGGHOHU GROD\óVó\OD EDáóġóNOóN VLVWHPLQL J¾©OHQGLUHUHN
      Y¾FXGXQ KDVWDOóNODUOD P¾FDGHOHVLQGH \DUGóPFó ROXU   %XQODUó \HPHNOHULQL]GH
      ©RUEDODUóQó]GD EDKDUDW RODUDN NXOODQDUDN VL] GH NHQGLQL]LQ YH ©RFXáXQX]XQ EDáóġóNOóN
      VLVWHPLQL J¾©OHQGLUHELOLUVLQL]  ( YLWDPLQL\OH RUWDN ©DOóġDQ VHOHQ\XP GD ©RN J¾©O¾ ELU
      DQWLRNVLGDQGóU  +¾FUH \DSóVóQD ]DUDU YHUHQ VHUEHVW UDGLNDOOHUH NDUġó NRUXPD VDáODU
      %DOóN YH GHQL] ¾U¾QOHULQGH  KLQGL HWL  \XPXUWD  FHYL] YH IóQGóN JLEL \DáOó WRKXPODUGD
      ERO ERO EXOXQXU %XQODUóQ GD ¸á¾QOHUH GHQJHOL ELU EL©LPGH HNOHQPHVL Y¾FXW GLUHQFLQL
      \¾NVHOWPHVL D©óVóQGDQ ¸QHP WDġóPDNWDGóU

       ˸3URSROLV˹ YH ˸+DP $Uó 6¾W¾˹ PXFL]HVLQGHQ ID\GDODQóQ
      'RáDQóQ ELU PXFL]HVL RODQ SURSROLVLQ DVóO URO¾  DUóODUóQ NRYDQ L©HULVLQGH VDáOóNOó ELU
      \DġDP V¾UHELOPHOHULQL VDáODPDNWóU  $Uó V¾W¾ LVH  NRYDQ L©HULVLQGHNL JHQ© Lġ©L DUóODUóQ
      ERO PLNWDUGD SROHQ YH EDO W¾NHWHUHN \XWDN ¾VW¾ VDOJó EH]OHULQGHQ VDOJóODGóNODUó GHáHUOL
      ELU DUó ¾U¾Q¾G¾U   òQVDQODUóQ GD EDáóġóNOóN VLVWHPLQL GHVWHNOH\HQ SURSROLV YH KDP DUó
      V¾W¾Q¾Q L©HULVLQGH \RáXQ RODUDN EXOXQDQ IODYDQRLWOHU  ©RN J¾©O¾ DQWLRNVLGDQODU ROXS
      EDáóġóNOóN VLVWHPLQL GHVWHNOHU YH Y¾FXW GLUHQFLQLQ \¾NVHOWLOPHVLQL VDáODU )DNDW LNL \Dġ
      DOWó ©RFXNODUGD DUó ¾U¾QOHUL KD\DWL ¸QHP WDġó\DQ VROXQXP IHOFLQH QHGHQ RODELOHFHáL L©LQ
      NHVLQOLNOH W¾NHWLOPHPHOLGLU  $OHUMLN ©RFXNODUGD LVH PXWODND ¸QFH KHNLPH GDQóġDUDN


       0H\YH YH VHE]HOHUL PHYVLPLQH J¸UH W¾NHWLQ

      6DGHFH EDáóġóNOóN VLVWHPLQL NRUXPDN DGóQD GHáLO D\UóFD NDQVHUH NDUġó NRUXQPDN DGóQD
      GD PHYVLPH J¸UH X\JXQ PH\YH YH VHE]HOHUL W¾NHWPHN ©RN ¸QHP WHġNLO HWPHNWHGLU
      0H\YHOHUL ©Lá RODUDN W¾NHWWLáLPL] L©LQ L©HULVLQGHNL YLWDPLQ YH PLQHUDOOHUGHQ PDNVLPXP
      G¾]H\GH ID\GDODQDELOPHNWH\L]  %X VHEHSOH GH J¾QO¾N RODUDN    SRUVL\RQ PH\YH
      W¾NHWLPL ©RFXNODUóQ EDáóġóNOóN VLVWHPLQL GHVWHNOHPHN D©óVóQGDQ ¸QHPOLGLU 0HYVLPLQH
      J¸UH W¾NHWLOHQ VHE]HOHUGH LVH SLġLUPH VóUDVóQGD P¾PN¾Q ROGXáXQFD D] VX NR\PD\D YH
      NóVD V¾UHGH SLġLUPH\H ¸]HQ J¸VWHUPHOL\L]


       9¾FXWWDNL 'HPLU YH ' YLWDPLQL VHYL\HVLQL NRQWURO HWWLULQ

      9¾FXWWDNL GHPLU GHSRODUó D]DOóQFD K¾FUHOHUH \HWHUL NDGDU NDQ YH GROD\óVó\OD GD RNVLMHQ
      JLGHPH]  +¾FUHOHUH JLGHQ RNVLMHQ PLNWDUó D]DOóQFD GD KDVWDOóNODUD \DNDODQPD ULVNL
      DUWPDNWDGóU  %X GXUXPXQ ¸Q¾QH JH©PHN L©LQ GHPLUGHQ ]HQJLQ \L\HFHNOHUGHQ RODQ
      NóUPó]ó HW WDYXN YH KLQGL HWL \XPXUWD NXUX EDNODJLOOHUL J¾QO¾N EHVOHQPH\H HNOHQPHOLGLU
      ‰RFXNODUD GHPLU L©HULáL \¾NVHN NóUPó]ó HW YHUGLáLQL]GH \DQóQD & YLWDPLQLQGHQ ]HQJLQ \HġLO
      \DSUDNOó VHE]H L©HUHQ VDODWD HNOH\LS GHPLU HPLOLPLQL DUWWóUDELOLUVLQL] 6DEDK NDKYDOWóVóQGD
      \XPXUWDQóQ \DQóQD \LQH & YLWDPLQL L©HUHQ GRPDWHV YH VLYUL ELEHU HNOHPH\L GH DOóġNDQOóN
      KDOLQH JHWLULQ
      %DáóġóNOóN VLVWHPLQL J¾©OHQGLUHQ HQ ¸QHPOL YLWDPLQOHUGHQ ELUL GH ' YLWDPLQL 'DKD D] J¾QHġ
      J¸UG¾á¾P¾] Nóġ D\ODUóQGD ©RFXáXQX]XQ NDQóQGDNL ' YLWDPLQL G¾]H\LQL ¸O©W¾UHELOLUVLQL]
      ' YLWDPLQL \DáOó EDOóNODUGD \XPXUWD VDUóVó SH\QLU YH V¾WWH EXOXQXU )DNDW WHN EDġóQD
      EHVLQOHUOH DOPDN \HWHUOL ROPDGóáóQGDQ  Y¾FXWWD \HWHUOL ' YLWDPLQL ROPDVó L©LQ ¸áOH
      VDDWOHULQGH NRO EDFDN YH DYX© L©OHULQLQ J¾QGH    GDNLND J¾QHġWH NDOPDVóQó VDáOD\óQ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11