Page 5 - E-Bülten 48. Sayı
P. 5

%DáóġóNOóN 6LVWHPLQL *¾©OHQGLUPHN $GóQD <DSóODELOHFHNOHU


     .óġóQ L\LGHQ L\L\H KLVVHGLOGLáL EXJ¾QOHUGH ¸]HOOLNOH EDáóġóNOóN VLVWHPL ]D\óI RODQ ©RFXNODUGD
     KDVWDOóNODU GDKD NROD\ RUWD\D ©óNPDNWDGóU %DáóġóNOóN VLVWHPLQL GRáUXGDQ HWNLOH\HQ HQ
     ¸QHPOL NRQX LVH EHVOHQPH DOóġNDQOóNODUóPó]GóU ‰RFXNODUGD KD]óU SDNHWOL JóGDODUóQ ID]OD
     W¾NHWLPL YH \¾NVHN NDUERQKLGUDWOó EHVOHQPHQLQ \DQó VóUD SURWHLQ YLWDPLQ YH PLQHUDOOHULQ
     \HWHUVL] DOóPó LOH JHU©HNOHġHQ \DQOóġ EHVOHQPH DOóġNDQOóNODUó  EDáóġóNOóN G¾]H\LQL
     G¾ġ¾UPHNWHGLU  %X WLS GXUXPODUGD GD YLU¾V  EDNWHUL YH SDUD]LWOHULQ \DUDWPóġ ROGXáX
     KDVWDOóNODUD \DNDODQPD ULVNL DUWDU YH L\LOHġPH V¾UHFL X]DU %XQODUóQ ¸Q¾QH JH©HELOPHN YH
     EDáóġóNOóáó GHVWHNOHPHN DGóQD \DSóOPDVó JHUHNHQOHU ġX ġHNLOGH VóUDODQDELOLU


       <HWHUOL YH GHQJHOL EHVOHQPHN ¸QHPOL

     ‰RFXNODU L©LQ \DġODUóQD X\JXQ NDORUL\L VDáOD\DQ YH    ¸á¾QGHQ ROXġDQ GHQJHOL
     EHVOHQPH SURJUDPó X\JXODQPDVó EDáóġóNOóN VLVWH PLQL ROXPOX \¸QGH HWNLOHU ‰RFXáXQ
     EHVOHQPHVLQGH NDUERQKLGUDW SURWHLQ \DáODU YLWDPLQ PLQHUDO YH HVHU HOHPHQWOHULQ KHSVL
     GHQJHOL ELU ġHNLOGH \HU DOPDOóGóU

       %DáóUVDNODUóQó]GDNL L\L EDNWHULOHUH GLNNDW


     %DáóġóNOóN VLVWHPLQLQ ROXġXPXQGD HQ ¸QHPOL RUJDQ EDáóUVDNWóU %DáóUVDNODUGD EXOXQDQ L\L
     EDNWHUL VD\óVó QH NDGDU ID]OD ROXUVD EDáóġóNOóN VLVWHPL GH R NDGDU J¾©O¾ ROXU 3UREL\RWLNOHU
     EDáóUVDNODUGDNL \DUDUOó PLNURRUJDQL]PDODUó DUWWóUDUDN EDáóġóNOóN VLVWHPLQL J¾©OHQGLULU
     0DDOHVHI \DQOóġ NXOODQóODQ DQWLEL\RWLNOHU VóN JH©LULOHQ LVKDO GXUXPX VRQXFXQGD EX \DUDUOó
     EDNWHULOHULQ VD\óVó D]DODELOPHNWHGLU %X VHEHSOH SUREL\RWLN D©óGDQ ]HQJLQ RODQ ER]D NHͤU
     HY \DSóPó \RáXUW JLEL EHVLQOHUL ©RFXáXQX]XQ EHVOHQPH DOóġNDQOóNODUó DUDVóQD HNOH\LQ .HͤU
     YH \RáXUW W¾NHWPH\L VHYPH\HQ ©RFXNODU L©LQ PHYVLP PH\YHOHUL LOH EHUDEHU NDUóġWóUDUDN
     PH\YHOL \RáXUW YH\D NHͤU \DSDELOLUVLQL]
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10